Konferencia BPUG 2014 - Príbehy o riadení projektov

PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOVTM

Na štvrtej konferencii BPUGTM SLOVENSKO organizovanej v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave bolo odprezentovaných opäť niekoľko zaujímavých a aktuálnych projektov. Išlo o prierezovú konferenciu, ktorá odkomunikovala príbehy z oblasti IT, dopravy, e-služieb, cloud riešení tak i architektúry, múzejníctva, cestovania a charity. Hlavným posolstvom celého podujatia bolo opäť vyrozprávanie príbehov, ktoré poukázali na úspechy ako i úskalia ktorých sa museli zhostiť jednotlivci ako i celé kolektívy pri dodávke požadovaného projektu. Konferencia poukázala na skutočnosť,  že spoločnosť je obklopená mnohými výzvami ktoré je nutné riešiť a ktoré je možné trasformovať do zaujímavých projektov. Výstupmi týchto iniciatív môžú byť produkty alebo služby, ktoré napomôžu pozitívne zmeniť našú spločnosť. Nakoľko mnohé prezentácie vzbudili mimoriadnu pozornosť, tieto plánujeme v blízskej budúcnosti v širšom kontexte zaradiť na iné podujatia BPUGTM SLOVENSKO. Všetci prednášajúci súhlasili so zverejnením prezentácii, a teda tieto bude možné vzhliadnúť opakovane po registrácii  zdarma na stránke www.bpug.sk.

PRINCE 2 vs. SCRUM

Tohtoročná konferencia priniesla inováciu vo forme workshopu PRINCE 2 vs. SCRUM. Workshop bol zameraný na spoznanie výhod a možností aplikácie jednotlivých metodík.

Na workshope sa zúčastnilo viac ako 50 priaznivcom projektového riadenia. Očakávania účastníkov boli rôzne. Od pochopenia základných princípov agilnej metodiky riadenia projektov SCRUM, cez spoznanie možných oblastí využitia PRINCE 2 až po spoznanie oblastí, kde je vhodná aplikácia jednotlivých projektových metodík.   

O svoje skúsenosti s aplikáciou metodiky SCRUM sa podelil p. Michal Vallo zo spoločnosti Aguarra. Michal Vallo patrí medzi priekopníkov agilných agilných metód riadenia projektov v Čechách a na Slovensku. Peter Balco zo spoločnosti HP zdieľal s účastníkmi svoje skúsenosti s využitím metodiky PRINCE 2 na prípadovej štúdií projektu relokácie dátového centra. Peter Balco sa okrem svojej pracovnej činnosti v spoločnosti HP venuje zdieľaniu „best practices“ v oblasti riadenia projektov ako prezident združenia BPUG Slovensko.

Živá diskusia a aktívne vstupy účastníkov sa spustili najmä v záverečnej diskusii. Viacerí účastníci hľadali odpovede na otázky ako možno inovovať tradičný systém riadenia projektu aplikáciou agilných princípov. Diskusia poukázala na dôležitosť neustálej inovácie. Viacerí účastníci sa stavali skepticky k aplikácií SCRUMU ako samostatnej projektovej metodiky. Bolo náročné predstaviť si ako sa dá SCRUM aplikovať v praxi.  

Na záver sa účastníci zhodli, že najvhodnejší model aplikácie SCRUMu je v jeho kombinácií v niektorou z tradičných projektových metodík, ktoré sú postavené na princípe dodania projektových cieľov za dodržania projektového rozpočtu, termínu a plánovaných zdrojov. V praxi potvrdili tento model 3 projektový manažéri. Hlavnú časť projektu riadili využívaním nástrojov metodiky PMI resp. PRINCE 2 a na časť projektu, kde bolo potrebné prísť s návrhom nového inovatívneho riešenia použili princípy agilnej metodiky SCRUM.

Ako základné výhody SCRUMU, ktoré môžu podporiť tradičné riadenie projektov sme pomenovali:

  • Motiváciu a vysokú zaangažovanosť členov projektového tímu vychádzajúcu z ich skutočného záujmu pracovať na projekte
  • Každodenná zaangažovanosť klienta a užívateľa na realizácií projektu v krátkych iteráciach /sprint s konkrétnym výstupom
  • Pravidelnú a priebežnú spätnú väzbu od klienta / užívateľa výsledku projektu    

Peter Minarik, BPUG Slovensko

Peter Balco, BPUG Slovensko