Finálové prezentácie

 

Zoznam finálových projektov a ich stručný obsah:

 

  1. Iveta Petrovičová - Aplikácia metódy DOE na stanovenie optimálnych úrovní vstupných faktorov.

 

Cieľom práce bola optimalizácia procesu molybdénovania využitím metódy DOE. Práca je rozdelená na štyri časti. Prvá časť je zameraná na teoretický popis metódy plánovania experimentov a jej využitie pri zlepšovaní v manažérstve kvality. V druhej časti je analýza podniku a súčasný stav procesu molybdénovanie. V tretej časti je metóda DOE v procese molybdénovanie aplikovaná. Posledná časť je venovaná zhodnoteniu navrhovaného riešenia a prínosov pre spoločnosť Miba Steeltec s.r.o..

 

  1. Filip Galgóci - Návrh opatrení na úpravu dispozičného riešenia odbytového skladu oddelenia výroby osobných spojok a dvojhmotnostných zotrvačníkov spoločnosti ZF SACHS Slovakia, a. s.

 

Cieľom bolo na základe analýzy činnosti skladovania navrhnúť nové dispozičné riešenie odbytového skladu oddelenia výroby osobných spojok a dvojhmotnostných zotrvačníkov spoločnosti ZF SACHS Slovakia, a.s.

V teoretickej časti som popísal základné pojmy v skladovom hospodárstve, typy skladov, zariadenia a systémy využívané v skladovaní, ako aj trendy v skladovom hospodárstve. Úvod analytickej časti obsahuje profil a výrobný program podniku. Jej hlavnú časť tvorí analýza súčasného stavu skladového hospodárstva na danom oddelení. Detailnejšie som sa zameral na odbytový sklad 2510.

Tretia časť obsahuje 2 návrhy na zlepšenie súčasného stavu skladu. Samotný návrh dispozičného riešenia a v rámci neho návrh baliaceho pracoviska. Posledná časť sa zaoberá tým, aké dopady by mali navrhované riešenia pre podnik z realizačného aj ekonomického hľadiska.

 

  1. Peter Eliáš - Návrh zefektívnenia systému plánovania výroby produktov Daimler 251/252 v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a. s., Trnava.

 

Cieľom práce je opísať súčasný stav plánovania výroby a následne navrhnúť efektívnejší systém plánovania so zameraním na metódu štíhlej výroby – Kanban. V príspevku analyzujeme súčasný stav systému plánovania dvoch vybraných produktov podniku ZF Boge pomocou mapovania toku hodnôt. Ako nástroj na zhodnotenie efektívnosti a pre porovnanie bola použitá simulácia. Prvá kapitola je venovaná teórií štíhlej výroby so zameraním na plytvanie, Kanban, simuláciu a mapovanie toku hodnôt. Druhá kapitola sa zaoberá analýzou súčasného stavu a zhodnotením. Nasledujúca kapitola je venovaná návrhu efektívnejšieho riešenia systému plánovania. Posledná kapitola práce je venovaná zhodnoteniu prínosov navrhovaných riešení pre systém plánovania a pre podnikovú prax.

 

  1. Vladimir Krajčo - Návrh efektívneho montážneho procesu na montážnom pracovisku VS 20 pomocou MTM UAS v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia v Trnave, a.s.

 

Cieľom práce bolo vytvoriť efektívny montážny proces na montážnom pracovisku VS 20 v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s. Práca sa skladá z úvodu, štyroch kapitol a záveru. V prvej kapitole sú teoreticky vymedzené pojmy montáž, plánovanie, optimalizácia, racionalizácia procesov a pracovísk a taktiež simulácia. Taktiež je práca zameraná aj na metódu, ktorou som vytvoril návrh efektívneho montážneho procesu. V druhej kapitole som zanalyzoval súčasnú situáciu montážneho procesu, komponenty, ktoré vstupujú do montáže a ich materiálový tok. V tretej časti som vytvoril samotný návrh montážneho procesu a návrhy, ktoré tento návrh podporujú. V poslednej časti som zhodnotil navrhované opatrenia.

 

  1. Petra Niklová - Zvyšovanie výkonnosti procesov prostredníctvom štandardizácie pracovísk v Martinrea Slovakia Fluid Systems, s.r.o.

 

Práca je zameraná na zvyšovanie výkonnosti procesov prostredníctvom štandardizácie pracovísk v spoločnosti Martinrea Slovakia Fluid Systems. Štandardizácia v organizáciách ako aj zavádzanie 5S tvoria základ pre štíhlu výrobu. Práca je systematicky členená na kapitoly pričom prvá sa zmeriava na teoretický opis poznatkov a vymedzenie pojmov. Druhá časť sa venuje zisteniu štandardizácie v danej spoločnosti a jej analýzou. Tretiu časť tvoria konkrétne aplikácie štandardov na pracovnú linku ako aj spôsob preverenia zhody zavedeného štandardu so skutočným stavom v organizácii pomocou 5S auditu. V poslednej časti sa nachádzajú zhodnotenia prínosov implementovaného riešenia v podobe ukazovateľov ako aj návrhy na možné zlepšenia .

 

 

  1. Michal Demečko - Zavedenie 5S na vybraných pracoviskách v spoločnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.

 

Témou práce je zavedenie metódy priemyselného inžinierstva, ktorou je 5S na vybrané pracoviská v spoločnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. (Česká republika). Teoretická časť stručne predstavuje štíhly podnik, jednotlivé druhy plytvania, nástroje štíhlej výroby a podrobne rozoberá samotnú metódu 5S. Tieto teoretické poznatky slúžia na vypracovanie analýzy súčasného stavu vybraných pracovísk v spoločnosti a následne je realizovaný projekt, v ktorom je daná metóda implementovaná. Cieľom projektu sú lepšie zorganizované a vizuálne značené pracoviská a zavedené štandardy čistenia.

 

  1. Ján Juroš - Návrh na zefektívnenie procesu pretypovania vulkanizačných lisov pomocou metodiky SMED v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava.

 

Cieľom práce je zefektívniť pretypovanie na vulkanizačných lisoch. V úvode si povieme pár slov o štíhlej výrobe a prečo je pre podnik tak dôležitá. V hlavnej kapitole opíšem daný problém a spravím prehľad súčasného stavu riešenia problematiky. Zanalyzujem postupne celý postup pretypovania z ktorého vyhotovím formulár SMED. V ďalšej časti som vyhotovil vlastné riešenie danej problematiky. Navrhol som nový postup pretypovania, pričom došlo k zámene poradia a zlúčení niektorých činností. Nový postup priniesol úsporu času pretypovania. V práci som rozpracoval aj ďalšie návrhy na zlepšenie.

 

  1. Marián Drábik - Projekt zvyšovania účinnosti systému LPA formou Kamishibai v spoločnosti Martinrea Slovakia Fluid Systems, s.r.o.

 

Práca pojednáva o zákaznícky orientovanej kvalite v súťaživom a férovom pracovnom prostredí za súčasného plnenia obchodného plánu a zákazníckych požiadaviek. Primárne je zameraná na automobilový priemysel.

Pri špecifických zákazníckych požiadavkách kladených spoločnosťou General Motors (GM) na dodávateľské organizácie, konkrétne pri vykonávaní LPA auditov, existuje efektívnejší spôsob pre dosahovanie spoločných cieľov v kratšom čase.

Perspektívnou sa javí štíhla výroba, ako nástroje tejto koncepcie na efektívne riadenie. Nástroj, ktorý do veľkej miery korešponduje so štruktúrou LPA sa nazýva Kamishibai. Metodika Kamishibai je síce v našom prostredí málo známa a môže sa javiť ako jeden z mnohých nástrojov štíhlej výroby, no práve Kamishibai v kombinácii s LPA disponuje obrovskou tendenciou robiť podnik štíhlym ako nikdy predtým. Kamishibai navyše predstavuje pružný nástroj, ktorého flexibilita poukazuje na možnosť širokého využitia nielen v rámci výrobných organizácií.

Práca sa zaoberá možnosťami plnenia špecifických požiadaviek zákazníka v spoločnosti Martinrea Slovakia Fluid Systems, s.r.o., v ktorej boli sledované a analyzované rozličné ukazovatele pred projektom implementácie LPA, počas a po implementácii LPA a nakoniec po implementácii Kamishibai na jednotlivých pracoviskách.

Implementáciou LPA a Kamishibai súčasne, sa očakávalo zefektívnenie výrobného procesu, priamo alebo nepriamo prepojeného na výrobnú fázu jednotlivých projektov, súčasne indikujúcich zmeny v konkrétnych ukazovateľoch.

 

  1. Ľubomír Kabát - Návrh na zefektívnenie procesov lepenia a cínovania v podniku VACUUMSCHMELZE, s. r. o., Horná Streda.

 

Cieľom diplomovej práce bolo na základe teoretických poznatkov uskutočniť analýzu procesov lepenia a cínovania v podniku Vacuumschmelze, s. r. o., Horná Streda a podľa jej výsledkov navrhnúť opatrenia vedúce k zefektívneniu oboch procesov. Táto práca sa skladá z úvodu, štyroch kapitol a záveru. Prvá definuje základné teoretické pojmy ako sú montáž, efektívnosť a racionalizácie montáže a tiež metóda MTM-1, ktorá je potrebná v ďalších častiach tejto práce. V druhej kapitole nasledujú informácie o podniku, jeho predmete činnosti, histórii a vývoji, organizačnej štruktúre riadenia, ale tiež o pracoviskách lepenia a cínovania a najmä o analýze ich súčasnej situácie pomocou metódy MTM-1. Tretia časť predstavuje opatrenia, ktoré boli navrhnuté vzhľadom na výsledky analýzy. Tie boli následne posúdené a zhodnotené, a teda zhodnotenie navrhnutých opatrení obsahuje štvrtá kapitola.

Hlavnými partnermi súťaže sú:

spoločnosť IPA Slovakia

www.ipaslovakia.sk

 

spoločnosť COMM-PASS

www.commpass.sk

a
Slovenská spoločnosť pre kvalitu

www.ssk.sk

 

Mediálnym partnerom súťaže je
časopis Kvalita

www.casopiskvalita.sk

 

Partnerom súťaže je Česká společnost pro jakost

www.csq.cz

Partnerom súťaže je časopis Perspektivy kvality

www.csq.cz/casopis-perspektivy-kvality

 

Partnerom súťaže je

DigFacVWprojekt

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Materiálovotechnologická fakulta STU

so sídlom v Trnave