Finálové prezentácie 2015

 

Absolventi Univerzity Tomáša Baťu:

  • Marie Čermáková – Zeefektívňovanie procesov kvality v podniku

Abstrakt:

Hlavním cílem této diplomové práce je zefektivnění ekonomiky kvality ve společnosti. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, v první části práce jsou popsány teoretické poznatky týkající se ekonomiky kvality. V části druhé je navrţena metodika pro vyhodnocování a následně je provedena důkladná analýza výdajů vztahujících se ke kvalitě, na jejímţ základě je provedeno celkové zhodnocení ekonomiky kvality ve společnosti a jsou uvedeny návrhy na optimalizaci některých poloţek výdajů vztahujících se ke kvalitě.

Klíčová slova: kvalita, ekonomika kvality, PAF model, výdaje.

  • Michal Hampl – Implementácia PULL systému v spoločnosti

Abstrakt:

Tato diplomová práce pojednává o projektu změny systému zásobování výrobních linek netabákovým materiálem ve firmě Philip Morris ČR a.s. ve výrobním závodu v Kutné Ho-ře. Namísto současného systému dodávek po paletách s materiálem pro několik strojů bude implementován systém přípravy a závozů materiálů adresně ke každému stroji prostřednic-tvím pull systému s využitím kitovacích vozíků. Hlavním cílem této práce je návrh opti-málního řešení závozů netabákového materiálu tak, aby bylo efektivně investováno do ki-tovacích vozíků. Pro potřeby této práce byl vybrán podnik Philip Morris ČR a.s. resp. vý-robní závod v Kutné Hoře.

Klíčová slova: zásobování, výrobní linky, pull systém, just-in-time, kanban, kitovací vozí-ky

  • Jan Hýža – Zepšovanie procesov pomocou metód priemyselného inžinierstva

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá tématem zlepšení vybraných výrobních procesů ve slévárně S+C Alfanametal v části zvané cídírna a řešením konkrétního problému úzkého místa na pracovišti tryskání. Cílem práce je zlepšit vybrané procesy tryskání a manipulace. Práce je rozdělena na část teoretickou, která obsahuje literární rešerši dané problematiky a na část praktickou. V praktické části je za pomocí procesní analýzy určen stávající stav v cídírně a navržen projekt vedoucí ke zlepšení. V rámci projektu byly použity průmyslová metoda workshopu a technika brainstormingu. Syntézou výstupů z provedených analýz a workshopu byl zpracován katalog opatření pro zlepšení procesu tryskání, jehož součástí je proces manipulace. Projekt obsahuje návrh na technickou úpravu tryskacího stroje pro zvýšení efektivity výrobního procesu. Projekt byl schválen managementem pro realizaci.

Klíčová slova: tryskání, efektivita, zlepšování, výkon, workshop, proces, procesní analýza, DMAIC.

 

  • Petra Žouželková - Optimalizácie spoločnosti prostredníctvom metód priemyselného inžinierstva

Abstrakt:

Tato diplomová práce se bude zabývat možností aplikace vybraných metod průmyslového inženýrství ve firmě. V projektové části se budu zabývat návrhy pro zrychlení výměny disků na Testorech radiální házivosti a jejich následným zhodnocením. Byly vytvořeny snímky pracovního dne, které budou sloužit jako podklad pro další analýzu. Dále byly pořízeny videozáznamy výměn disků pro podrobnou analýzu. Cílem celé projektové části bude aktualizace výkonových norem na úseku dokončovna. Obsahem práce je tedy i stanovení výkonových norem pomocí metody BasicMOST.

Klíčová slova: snímek pracovního dne, SMED, Testor radiální házivosti, BasicMOST

 

Absolvent Žilinskej univerzity:

  • Andrea Kochanová – Použitie metód priemyselného inžinierstva na zeefektívnenie procesov v zdravotníckych zariadeniach

Abstrakt:

Pojem štíhle riadenie je najčastejšie spájaný s výrobnými podnikmi. Mnoho ľudí ho pozná v súvislosti s automobilkou Toyota, ktorá je akýmsi priekopníkom tohto manažmentu. V zahraničí je štíhle riadenie, čoraz viac využívané, aj v podnikoch poskytujúcich služby. Zdravotníctvo je oblasťou, ktorá je často prezentovaná, ako veľmi problematická, najmä, čo sa týka zabezpečenia kvality služieb, zníženia čakania na vyšetrenia alebo nevhodným a zastaraným prostredím. Účinným spôsobom, ako posunúť nemocnice vpred, môže byť zavádzanie štíhleho riadenia. Je nevyhnutné, aby zmena pri zavádzaní novej kultúry v nemocniciach, bola iniciovaná vedením, ale aj lekármi a sestrami. Pretože, každá zmena, či už malá alebo veľká vyžaduje zapojenie všetkých. Zámerom tejto diplomovej práce je využitie získaných poznatkov o štíhlom riadení pri analyzovaní, hodnotení a následnom optimalizovaní procesov v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Výsledky analýz a navrhnuté opatrenia môžu slúžiť, ako ukážka toho, že zlepšovanie v zdravotníctve má vysoký potenciál a správne zvolenými metódami, dokáže zvýšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacienta alebo zlepšiť pracovné podmienky lekárov a sestier. Táto diplomová práca vznikla v spolupráci s IPA Slovakia, s.r.o. a Detskou fakultnou nemocnicou v Banskej Bystrici. Predovšetkým by som chcela poďakovať vedúcemu diplomovej práce Ing. Lukášovi Richterovi, PhD., za rady, ochotu konzultovať a inú všestrannú pomoc pri získavaní podkladov a spracovávaní výsledkov analýz k mojej práci. Zvlášť chcem poďakovať zamestnancom na II. Detskej klinike SZU a II. Klinike pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny, za ich ústretovosť, trpezlivosť a informácie, ktoré mi poskytli. Moja vďaka patrí aj pánovi prof. Ing. Štefanovi Hittmárovi, PhD., za odborné rady, pripomienky a usmernenie.

 

Absolvent STU v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky:

  • Tomáš Bagala – Vlastný návrh, konštrukcia a finálna realizácia výroby Laserového projektora

Abstrakt:

Laserové projektory sú zariadenia, ktoré dokážu zobraziť ľubovoľný druh informácie pomocou vektorovej grafiky. Na ovládanie laserových projektorov sa používajú rôzne prevodníky, DMX pulty a ovládacie panely. Predmetom tejto diplomovej práce je návrh a konštrukcia ovládacieho panelu pre rozšírenie funkcií laserových projektorov s riadiacimi doskami PT-ITRUST. V tejto práci som naznačil činnosť laserových projektorov a praktickú realizáciu vlastnej verzie laserového projektora. Formuloval som požiadavky na ovládací panel, vybral vhodný mikroradič, displej, osvetlenie, ovládacie prvky a napájací zdroj. Navrhol som vhodné obvody rozhraní pre pripojenie projektora a počítača. Napísal som hlavný program mikroradiča a obslužný program pre prepojenie s počítačom. Súčasťou práce je i konštrukčné vyhotovenie projektora a ovládacieho panela. Na záver bol projektor testovaný v praxi.

 

Absolventi STU v Trnave – Materiálovotechnologickej fakulty:

  • Matúš Březovský – Optimalizácia procesov výroby v spoločnosti pomocou počítačových simulácií

Abstrakt:

Cieľom tejto práce je analýza procesu výroby kompozitnej lamely pomocou simulácie v softvéri Tecnomatix Plant Simulation a následná optimalizácia procesu pomocou tohto softvérového nástroja. Teoretická časť je venovaná procesnému prístupu, teórii zásob, simulácie a optimalizácie a taktiež modernému softvérovému nástroju s názvom Digitálny podnik. Praktická časť je zameraná na analýzu procesu výroby kompozitnej lamely, z výsledkov ktorej sú následne v návrhovej časti navrhnuté opatrenia pre optimalizáciu tohto procesu. V závere je zhodnotený prínos navrhnutých riešení a ich odporúčanie pre podnik Miba Steeltec s.r.o.

Kľúčové slová: Proces, Digitálny podnik, Simulácia, Optimalizácia.

  • Eduard Ochotnický – Racionalizácia fyzického zaťaženia pracovníkov výroby

Abstrakt:

Diplomová práca sa zaoberá racionalizáciou fyzického zaťaženia zamestnancov na vybranom pracovisku v spoločnosti IKEA Industry Slovakia s.r.o, odštepný závod Trnava, prevádzka Majcichov. Cieľom práce je na základe teoretických poznatkov z oblasti ergonómie a so softvérovou podporou v oblasti ergonómie analyzovať zaťaženie zamestnancov na vybranom pracovisku a navrhnúť také riešenie, ktoré zníži rizikovosť tejto pracovnej činnosti. Prvá časť práce sa zaoberá teoretickým východiskám ergonómie a ergonomických softvérov (Lower back analysis, Statistic strenght prediction, OVAKO, RULA). V druhej časti analyzujeme pracovné prostredie vybraného pracoviska. Analýza je založená na opise pracovnej činnosti, frekvencie zaťaženia a simulácie v programe JACK Tecnomatix. V tretej časti predkladáme racionalizačné návrhy na zmiernenie negatívnych dopadov na zdravie človeka. V poslednej štvrtej časti hodnotíme návrhy z rôznych hľadísk ako ekonomické, časové a fyziologické.

Kľúčové slová: ergonómia, fyzické zaťaženie, manipulácia s bremenami.

 

  • Anna Spodniaková – Použitie nástrojov kvality na zabránenie plytvania v spoločnosti

Abstrakt:

Cieľom mojej záverečnej práce bolo aplikovanie vybraných nástrojov a metód manažérstva kvality na zamedzenie plytvania pri repasovaní súčiastok vo vybranej organizácii. Tento cieľ bol stanovený z dôvodu zvyšujúcich sa nákladov na náradie a spotrebný materiál. V prvej kapitole sa teoreticky zameriavam na plytvanie, druhy plytvania a na možné metódy aplikácie pre jeho odstránenie. Odstránením plytvania môže organizácia dosiahnuť štíhlu výrobu, a tak priniesť zákazníkovi dôkaz o zvyšovaní štandardov. V druhej kapitole oboznamujem čitateľa s históriou spoločnosti Bosch a konkrétnejšie s Bosch (Holger Christiansen Production Slovakia, s.r.o.) sídliacou v Bernolákove. V tejto kapitole je podrobnejšie rozpracované používanie nástrojov a metód manažérstva kvality organizáciou a súčasný stav náradia a spotrebného materiálu na pracoviskách s ohľadom na jeho plytvanie. V tretej kapitole som použila nástroje a metódy manažérstva kvality na presné identifikovanie zdrojov plytvania. Pomocou metód a nástrojov ako: 5S metódy, Ishikawa diagram, 5xprečo metódy a PDCA modelu som odhaľovala zdroje a koreňové príčiny plytvania. Na základe zistených informácii som navrhla riešenia a nápravné opatrenia. Navrhnuté riešenie pre plytvanie náradia, ktoré sa nahromadilo na pracoviskách z dôvodu neefektívneho spôsobu preberania tovaru zo skladu bol návrh vytvorenia centrálnej skrine (supermarketu) s použitím Kanban kariet a pre plytvanie náradia z dôvodu jeho povrchovej úpravy (modifikácie) zamestnancami som navrhla vytvorenie štandardizovaného postupu modifikácie tohto náradia. V štvrtej kapitole zhodnocujem navrhnuté riešenia a prínosy pre organizáciu.

Kľúčové slová: plytvanie, 5S, Kanban

  • Tomáš Zelenay – Zeefektívnenie ručnej manipulácie s bremenami pomocou antropometrie a počítačovej simulácie

Abstrakt:

Hlavným predmetom riešenia tejto práce je znížiť zaťaženie pri ručnej manipulácii s bremenami a činnosťami, ktoré spôsobujú poškodenie podporno-pohybovej sústavy vo výrobnom podniku Chemosvit fólie a.s., konkrétne na oddelení pomeďovania a pochrómovania. Prvá časť práce sa zaoberá teoretickými poznatkami v oblasti fyzického zaťaženia organizmu a softvérovej podpory v ergonómii. Ďalšia časť práce sa zaoberá analýzou súčasného stavu riešenej problematiky a to pomocou antropometrických meraní, dotazníkovým prieskumom a tvorbou simulačného modelu vo virtuálnom prostredí softvéru Tecnomatix Jack. Následne boli navrhnuté riešenia, ktoré majú za následok najmä zníženie zaťaženia pri ručnej manipulácii s bremenami ako aj zníženie zaťaženia pri činnostiach spôsobujúcich poškodenie podporno-pohybovej sústavy. Na záver práce boli dané návrhy zhodnotené s ohľadom na ich technickú a ekonomickú stránku .

Kľúčové slová: ergonómia, JACK, bremeno, ručná manipulácia, ergonomická analýza