Zeefektívnenie ručnej manipulácie s bremenami pomocou antropometrie a počítačovej simulácie