Ohlasy na prvý ročník súťaže The best student project 2014

Víťaz 1.kola suťaže:

Vladimír Krajčo: ( projekt diplomovej práce )

Súťaž „The Best Student Project 2014“ mi dala presne to, čo sľúbila. Kontakty s ľuďmi pracujúcimi v odbore, možnosť odprezentovať svoju prácu pred praktickou verejnosťou a rovnako možnosť uverejniť poznatky v článkoch v časopise KVALITA a na webovom portáli „produktívne.sk“. V prvom rade sa mi vďaka súťaži podarilo nájsť nové zamestnanie v odbore, ktorému som sa chcel venovať ,a ktorého sa týkala aj téma mojej diplomovej práce.

Vladimír Krajčo vďaka súťaži získal zamestnanie v spoločnosti ZF Slovakia a.s. ako Projektový manažér pre LEAN.

Druhé miesto v súťaži:

Filip Galgóci: ( projekt bakalárskej práce )

Ďakujem za možnosť zúčastniť sa tejto súťaže. Pre nás študentov, resp. absolventov znamená táto Vaša iniciatíva možnosť prezentovať naše práce pred ľuďmi z praxe a získať od nich spätnú väzbu, pripadne kontakty na budúcu spoluprácu. V neposlednom rade je tu možnosť zabojovať o pekné výhry, ktoré nám môžu pomôcť pri uplatnení sa v praxi. Organizácia súťaže bola na vysokej úrovni a ak bude tento projekt pokračovať aj ďalšie roky, tak sa rád prihlásim aj s diplomovou pracou.

Tretie miesto v súťaži:

Ján Juroš: ( projekt diplomovej práce )

    Súťaž „The best student project“ je presne to čo končiaci študenti na školách potrebujú. Vzhľadom na aktuálne slabé prepojenie školstva s praxou je táto myšlienka vynikajúca. Odprezentovať svoju prácu pred odborníkmi z praxe je pre každého skúsenosť a rôzne pripomienky resp. návrhy nám môžu len pomôcť v budúcom smerovaní. Veľké plusy tejto súťaže pre mňa predstavovali , získanie kontaktov na potencionálnych zamestnávateľov , zaujímavé ceny od sponzorov ale aj inšpirácia sa prácami ďalších súťažiacich. Práce boli na vysokej úrovni a o to viac ma teší moje tretie miesto. Organizátorom ďakujem za ústretovosť, bezproblémový chod a inšpiráciu do ďalšej práce. Ako malý návrh do budúcna by som odporučil osloviť viacero univerzít alebo fakúlt, aby bolo zastúpenie škôl pestrejšie. Teší ma, že súťaž naďalej pokračuje a organizátorom prajem veľa síl a úspechov :)

Štvrté miesto v súťaži:

Peter Eliáš: ( projekt diplomovej práce )

    V prvom rade veľké ďakujem za organizáciu, za nápad a najmä za možnosť sa vôbec do niečoho podobného zapojiť. Projekt súťaže, ktorý ste spravili, je naozaj potrebný pre študentov. Ako povedal jeden z rečníkov na konci, dnes nerozhoduje ani tak akú má človek školu, ale aké má skúsenosti s praxou a čo reálne vie. Moja práca možno nebola na 100%, možno nemala ani taký reálny prínos (výroba sa presunula), ale umožnila mi nahliadnuť do procesov spoločnosti a vyskúšať si, čo všetko je potrebné na uskutočnenie reálneho projektu, aké  problémy sa môžu vyskytnúť, ako aj prísť do kontaktu s rôznymi nástrojmi a metódami.......A najmä som sa nadchol v oblasti štíhleho podniku a v škole zase v oblasti simulácií.....

Ak by som akýmkoľvek spôsobom mohol v budúcnosti projektu pomôcť alebo zapojiť sa do organizácie, som prístupný a otvorený.

Postrehy: Organizácia, hodnotiaca komisia, celkový "pocit" zo súťaže bol podľa môjho názoru na vysokej úrovni a hodnotím ho veľmi pozitívne...

Víťaz špeciálnej ceny za najlepšiu prácu orientovanú na manažérstvo kvality:

Marián Drábik: ( projekt diplomovej práce )

    Myslím že je na mieste vyzdvihnúť organizovanosť súťaže ako celku. Podľa môjho úsudku, ak by bola hodnotená ako samostatný sutažiaci projekt, figurovala by medzi ocenenými. Tento formát je veľkým plusom nielen pre študentov ale aj firmy samotne. O "Triezvy a vecný feedback" by sa mala opierať celá profesionálna kariéra absolventov. Na druhej strane, firmy prostredníctvom spätnej väzby formujú potenciálnych zamestnancov. Taktiež bolo velkým prínosom sledovať "mind-set" ostatných súťažiacich a pohľad komisie na dané témy. Opäť otázka prepojenosti a komparácie praxe komisie s teóriou a vynaliezavosťou súťažiacich.

    
    Ako oblasť pre zlepšenie v rámci súťaže, by som poukázal na feedback ako taký, vo forme konkrétnych ukazovateľov - (môj osobný pohľad: produktívne = hovoriť v číslach). Myslím, že veľmi prínosnym by pre súťažiacich bolo práve bodové hodnotenie v jednolivých sekciách hodnotiacich kritérii (formou mailu prípadne inou neoficiálnou formou). Ide predovšetkým o poukázanie komisie na oblasti zlepšenia jednotlivých súťažiacich  (prejav, forma spracovania, reálny prínos...)

Účastníci súťaže:

Mária Horňáková: ( projekt diplomovej práce )

    Vami zorganizovanú súťaž „The best student project 2014“ hodnotím pozitívne. Neviem, či existuje podobný formát súťaže zameraný na absolventov technického zamerania, ale myšlienka podporiť najšikovnejších a najusilovnejších absolventov v podobe certifikátov, poprípade spolupráce s vysoko váženými ľuďmi v danej oblasti sa mi pozdáva. Slovenský trh nie je pripravený na absolventov, o čom svedčí aj fakt, že na junior pozície žiadajú prax. Táto súťaž najlepším otvára aspoň čiastočne trh. Hodnotenia, resp. posudky by som klasifikovala ako vysoko profesionálne a objektívne. Dovolím si to tvrdiť na základe Vami zaslaného posudku k mojej práci, daný posudok bol následne poskytnutý vedúcej DP, kt. tento fakt potvrdila. O tom, že niečo také ako táto súťaž existuje som sa dozvedela od vedúcej DP. Informovanosť o tom, že súťaž podobného formátu existuje mala trhliny, ale prostredníctvom sociálnych sietí – facebook sa trhliny minimalizovali, všetci absolventi MTF pôsobiaci na sociálnych sieťach boli informovaní o danej súťaži. Veľkým plusom bola komunikácia, ktorá bola na vysokej úrovni, a keď sa Vás súťažiaci na niečo opýtal, tak ste ochotne odpísali :) Na moju žiadosť mi bolo spätne Vami zaslané hodnotenie, bolo iné ako som si predstavovala, neobsahovalo žiadne body ale celistvý text. Posudok som chcela vidieť, nakoľko som chcela vidieť svoje slabé stránky a vyvarovať sa im v budúcnosti – aj keď záverečné práce už nebudem písať... Prekvapenie bolo, že sa posudok niesol v pozitívnom duchu. Som presvedčená, že sa Vám podarí súťaž zrealizovať aj po budúce roky.

Zástupcovia spoločnosti:

Lenka Kalamenová & Tomáš Kramár (LEAN Specialist, ENICS Slovakia s.r.o.)

    V prvom rade by sme vám v mene našej firmy chceli poďakovať za možnosť zúčastniť sa na takomto podujatí.

Projekty boli naozaj zaujímavé a vidno, že študenti sú talentovaní, odniesli sme si dokonca aj nové poznatky z metód LEANu :) Rozhodne je takáto forma spolupráce win-win ako pre študentov, tak aj pre spolupracujúce spoločnosti. Lean ako odbor je pomerne mladý na Slovensku a treba ho podporovať. Prináša množstvo inovatívnych nápadov, ktoré menia spôsob práce, rozmýšľania a celkovo „nový vietor“ do inak zabehnutého stereotypu vo firmách, ktorým práce študentov rozhodne sú :)

Možno nápad na zlepšenie... z našej strany by sme uvítali, keby sa prezentovali práce absolventov, ktorí čerstvo zoštátnicovali a hľadajú uplatnenie. Všimli sme si totiž, že väčšina absolventov práve prácu nehľadala a myslím, že aj pre študentov by bola väčšia motivácia, keby sa mohli prezentovať pred zástupcami firiem a takto získať cenné kontakty...

Prípadne by mohla byť časť obhajoby venovaná priamo diskusii s „publikom“, v ktorej by sa dalo vidieť ako je absolvent pripravený reagovať na otázky...

Ako celok však súťaž vyzerala veľmi dobre, hlavne čo sa týka motivácie študentov a aj cien od sponzorov.

Dúfame, že sa v tejto akcii bude úspešne pokračovať aj do budúcna :)

Hlavnými partnermi súťaže sú:

spoločnosť IPA Slovakia

www.ipaslovakia.sk

 

spoločnosť COMM-PASS

www.commpass.sk

a
Slovenská spoločnosť pre kvalitu

www.ssk.sk

 

Mediálnym partnerom súťaže je
časopis Kvalita

www.casopiskvalita.sk

 

Partnerom súťaže je Česká společnost pro jakost

www.csq.cz

Partnerom súťaže je časopis Perspektivy kvality

www.csq.cz/casopis-perspektivy-kvality

 

Partnerom súťaže je

DigFacVWprojekt

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Materiálovotechnologická fakulta STU

so sídlom v Trnave