Ergonómia

    Cieľom ergonómie je uchovanie zdravia,teda telesnej, duševnej a sociálnej spokojnosti človeka, vytvorenie podmienok pre optimálnu činnosť človeka, ako aj vytvorenie pocitu pohody na pracovisku. 
 
Z hľadiska cieľov sa ergonómia delí na:
• ergonómiu korektívnu, cieľom ktorej je ergonomicky zhodnotiť už existujúci a pracujúci systém človek – stroj – prostredie. Výsledkom tohoto hodnotenia má byť návrh takých opatrení, ktoré zvýšia efektívnosť systému.
 
• ergonómiu preventívnu, ktorá sa komplexne zaoberá budúcou činnosťou človeka a podmienkami, v ktorých sa bude činnosť vykonávať. Preventívna ergonómia sa teda uplatňuje už v štádiu navrhovania a projektovania pracovných systémov.
 
    Druhoradým cieľom môže byť aj zvýšovanie produktivity. Pýtate sa ako? Ak vezmene problém ergónómie na pracovisku ako celok, začnemu ju vnímať ako jednu z možných príčin absencií, vysokej chorobnosti, úrazovosti a podobne. 
Medzi najzávažnejšie nedostatky na pracovisku patrí:
- pracovná poloha nerešpektujúca charakter vykonávanej práce,
- hluk na pracovisku,
- nedostatočné, resp. nevhodné osvetlenie,
- zle navrhnutý priestor pracoviska pre manipulovanie z materiálom,
- materiály a komponenty v nevhodnom manipulačnom priestore, čo môže mať za následok vačšie fyzické napätie, nevhodnú pracovnú polohu vyvolávajúcu únavu a namáhanie chrbtice.
 
    Význam ergonómie spočíva najmä v poskytovaní podkladov a návrhov pre projekčné, konštrukčné a racionalizačné riešenie vzťahov v systéme človek – stroj – prostredie.
 
Pár príkladov z možnej analýzy pracoviska: