Kamishibai

Kamishibai ako nástroj štíhlej výroby je založený na japonskom princípe genchi gembutsu (choď a pozeraj) a do auditov sú zapojení predstavitelia všetkých úrovní riadenia spoločností, ktorí pravidelne navštevujú gemba (pracovisko). Najčastejšie slúži Kamishibai systém na poukázanie na nevyriešené nezhody, ich vizualizáciu, informovanie pracovníkov a hlavne na ako motor zlepšovania. Vizualizácia nevyriešeného problému núti zodpovedné osoby bezodkladne sa zaoberať odstránením problému (nezhody. V tomto okamihu by  bolo priam trestuhodné ponechať chybu chybou a nehľadať riešenie.

Oblasti využitia:

  • „návod“ - checklist na preventívnu údržbu,
  • vizualizácia stavu výrobnej linky.

Implementácia systému Kamishibai auditov

  1. Tvorba štruktúry auditov a zostavenie tímu

V prvom kroku tvorby systému Kamishibai auditov je potrebné vytvoriť tím audítorov. Audity sa vykonávajú na dennej, týždennej, mesačnej, prípadne aj kvartálnej báze. Na dennej báze môžu byť audity vykonávané najnižšou úrovňou; týždenné, mesačné alebo kvartálne audity sú zvyčajne vykonávané predstaviteľmi vyšších úrovní riadenia. V prípade TPM sú v tíme údržbári.

  1. Príprava T-kartičiek

T-kartičky sú obojstranné, pričom  rub kartičky má zelenú farbu a líc kartičky má farbu červenú. Kamishibai systém funguje ako dopravný semafor, využívajúci len dve farby:

  • zelenú farbu - signalizujúcu bezchybný stav fungovania výrobného systému, alebo vykonanú údržbu,
  • červenú farbu - signalizujúcu poruchu v chode systému, alebo signalizuje nevykonanú údržbu.

T-kartička je vytvorená pre každú logickú skupinu otázok (napr. 5S, BOZP,..) alebo položky údržby. Horizontálna priečka T-kartičky je vytvorená názvom logickej skupiny (viď. Obr. 1) a vertikálna priečka obsahuje otázky patriace do logickej skupiny (katalóg otázok).

Obr.1 – T-kartičky využívané pri Kamishibai

    Prostredníctvom postupného porovnania požadovaného stavu so skutočnosťou alebo po vykonaní / nevykonaní položky údržby sú kartičky umiestnené na Kamishibai tabuľu buď červenou alebo zelenou stranou.

  1. Príprava stojanov na T-kartičky

    Ďalším krokom je zriadenie a umiestnenie Kamishibai „stojanov“. Každému pracovisku a každej úrovni Kamishibai tímu alebo každému stroju zodpovedá jeden Kamishibai stojan (obr. 2a,- 2d,). T-kartičky sa nachádzajú v zásobníku umiestnenom na viditeľnom mieste, napr. v spodnej časti stojana (Obr. 2a). Audítori vykonávajú procesný audit resp. údržbári robia preventívnu údržbu na vybraných pracoviskách, pričom T-kartičky používajú podobne ako checklist.

          2a,                                          2b,                                    2c,                                  2d.

Obr.č. 2a, Kamishibai stojan na začiatku výkonu, 2b, OK stav Kamishibai, 2c, NOK stav Kamishibai,2d, Kamishibai v dobe od odhalenia nezhody po dobu vykonania nápravných opatrení

    V prípade ak pracovisko preukazuje požadovaný stav alebo všetky položky údržby zo zoznamu sú vykonané, kartička sa obráti zelenou stranou (obr. 2b). V prípade ak sa nájde nezhoda resp. niektorá položka údržby nie je vykonaná, kartička sa obráti červenou stranou. (obr. 2c). Tam kde nedošlo k prijatiu nápravného opatrenia je kartička otočená červenou stranou zo stojana neodstraňuje až kým nie je vykonaná náprava (obr. 2d).

  1. Príprava Kamishibai tabule

    Nápravne opatrenia sa zaznamenávajú na Kamishibai tabuľu  (Obr.3). Kamishibai tabuľa slúži na sumarizáciu všetkých nedostatkov na jednom mieste. Ak je nezhoda odstránená, status na Kamishibai tabuli je možné označiť zelenou kartičkou (vykonaný) a T-kartičku v Kamishibai stojane (Obr. 2d) je možné vložiť späť do zásobníka (obr. 2a).

Obr.3 – Kamishibai tabuľa

 

Stránka Kamishibai, bola vytvorená v spolupráci s Mariánom Drábikom, Yuliou Šurinovou.