KPI

Key Performance Indicators. možno preložiť ako kľúčové ukazovatele výkonnosti, alebo výkonové ukazovatele, zvyčajne sa používa skratka KPI.

Dôležitým predpokladom pre správne nastavenie KPI je rozpoznanie a definovanie kritických faktorov úspechu pre spoločnosť. Kritické faktory úspechu sú tie, ktoré majú najväčší vplyv na výsledky spoločnosti.

KPI musia byť merateľné, teda nemajú hovoriť o činnostiach, ale o výsledkoch. Musia byť definované tak, že budú pre všetkých zrozumiteľné a rovnako pochopené. KPI by mal definovať tím ľudí, nemala by to byť "one men show" :)

KPIs sa používajú na tieto ukazovatele:  

  • Ekonomické ukazovatele - predstavujú ukazovatele zamerané na ekonomické efekty, dôsledky. Tržby, zisk, návratnoť investície, likvidita a podobne.
  • Ukazovatele kvality - počet reklamácii, interných problémov kvality, percento šrotu.
  • Ukazovatele výkonnosti procesov - OEE, počet zlepšovacích návrhov, produktivita práce.
  • Ukazovatele bezpečnostné / enviromentálne - percento úrazovosti, šetrenie energií.
  • Ukazovatele zásob - obrátkovosť zásob, výška skladových zásob.
  • Systém previazaných ukazovateľov - príklad technické, ktoré sú silno previazané z ukazovateľmi výkonosti ( OEE ), suma v náhradných dieloch, náklady na opravy, údržbu ( interné, externé )

Zosúlaďte KPI s motivačným systémom a rozdelením zodpovednosti

KPI a motivácia zamestnancov musia byť maximálne zosúladené. Ak sú pracovníci obchodného oddelenia odmeňovaní iba na základe objemu predaja, firma bude mať problém dosiahnuť požadovanú ziskovosť jednotlivých produktových kategórií a ciele v dobe obratu pohľadávok. Nastavenie motivačného systému nie je záležitosťou iba oddelenia ľudských zdrojov. Je to práve úloha CEO a CFO, aby nastavili motivačný systém tak, aby sa celá firma zamerala na dosahovanie zvolených KPI. Zároveň je dôležité, aby boli pre každý KPI stanovené jasné zodpovednosti tým správnym osobám. Ak zamestnanci nemajú možnosť ovplyvniťsvoje KPI, vedie to k frustrácii. Ak sú za všetko zodpovední všetci, nikto nie zodpovedný je za nič. Napríklad ak nie je jasne definované, či za ciele v dosahovaní obratu zásob je zodpovedná výroba, oddelenie plánovania výroby, alebo logistika, nikto sa o výšku zásob nebude starať.

Každý KPI je potrebné rozložiť na faktory, ktoré ho ovplyvňujú, a pre každý z nich definovať zodpovednosť na nižších úrovniach riadenia. Napríklad dobu obratu zásob treba rozdeliť na zásoby nakupovaného materiálu, zásoby vo výrobe, zásoby hotových výrobkov a zásoby náhradných dielov, a za každú oblasť stanoviť zodpovednýchľudí, ktorí majú na výšku zásob vplyv.

Zaujímavé linky:

https://www.smartkpis.com/blog/2009/12/23/over-1000-kpi-examples-on-smartkpis-com/

https://www.htsolution.sk/vyssia-produktivita-prace.html

https://www.sasro.sk/produkty/kpi-factory