MTM - Methods-Time Measurement

MTM je skratke pre „Methods – Time Measurement“, čo môžeme preložiť ako „meranie času metódy“. Z tohto označenia vyplýva, že čas potrebný na určitý pracovný postup závisí na použitej metóde.

Systémy vopred stanovených časov MTM sú metódy, ktorými možno určovať predpokladané časy pre prevedenie takých prvkov postupu, ktoré sú celkom ovplyvniteľné človekom. Z použitia systému vopred stanovených časov vyplývajú podstatné poznatky pre vytváranie pracovných miest a pracovných metód.
 
Pracovné metódy sú veľmi dôležité a zavisí od nich aký bude výsledný čas vykonávanej činnosti.
 
Systémy vopred stanovených časov slúžia:
 
- k popisu pracovného postupu
- k priradeniu ( vopred stanovených ) časových hodnôt k popisovaným pracovným postupom
- a neskôr k naučeniu metódy práce (zaučenie človeka)
 
Tieto systémy slúžili prevažne ako pomôcky k utváraniu práce, dnes sa používajú vďaka veľkému množstvu štandardných parametrov MTM, ktoré sú užívateľovi k dispozícii, stále viac k určeniu stanoveného času.

 

Prečo MTM ?

- Je v európskom hospodárstve najrozšírenejší systém vopred stanovených časov
- Je systém pre analýzu ľudskej práce pre praktiky vo výrobe
- Slúži k optimalizácii procesov a predstavuje nenahraditeľný nástroj  štúdia práce a času priemyslového inžinierstva a tým moderného vedenia podniku
- Metóda je merítkom času
- Núti k analytickému mysleniu
- Vopred určuje pracovisko a pracovné priebehy
- Zlepšuje existujúce pracovisko a pracovné priebehy
- Časové hodnoty MTM a štandardy MTM sú medzinárodne vymeniteľné 
- Dodáva štandardy času pre plánovanie personálu a kontrolu nákladov
- Vedie k výrobkom ktoré sa dobre montujú
- Je celosvetovo prijateľným merítkom pre kvalitu organizácie práce
 
    Koncepcia plánovania MTM dáva vysoký dôraz na optimalizáciu vo fáze projektovania konštrukcie produktu. Potrebnými krokmi v optimalizácii procesov vo fáze plánovania ako aj v produkcii je použitie MTM metód v spojení s tradičnými rovnako overenými metódami v podnikoch, ktoré ovplyvňujú vývoj procesov, napríklad:
 
- 6Sigma (Six Sigma)
- Kaizen
- KVP - nepretržitý proces zlepšovania
- 5S
- Kanban
- Ergonomický tvar pracovného miesta
- Vyhodnotenie ergonomického rizika
- Pohyb jedného kusa (one piece flow)
- Formovanie štruktúry PROKON
- TPM, OEE, SMED
- Teória obmedzenia (TOC) 
 
 
Stránka MTM bola vytvorená v spolupráci s Jánom Krasničanom.