Six Sigma

Pojem Six Sigma znamená v podstate stratégiu, typickú pre všetky úspešné podniky posledných rokov s vysokou orientáciou na kvalitu. Zákazník stojí v strede záujmu, zisk je dôsledkom bezchybnej výroby a bezchybných procesov, ktoré ak je to možné, sú kontrolované matematicko-štatistickými metódami a zamestnanci majú vysoký záujem podieľať sa na úspechu podniku. (1 – Walter Masting, čestný predseda DGQ).

     Hovoríme o dobre naplánovanej stratégii, ktorá prináša v dlhodobom rozsahu benefity, zisk a prosperitu. Jednoduchá vizualizácia dobre naplánovanej stratégie:

     Rozhodujúcim faktom pri riešení Six Sigma nie je perfekcionistický koncept, ale súvislá a rýchla realizácia určitého know-how. Six Sigma nie je len štatistická metóda ale aj akási breakthrough-stratégia, ktorá má docieliť zlepšenie viacstupňového procesu – začínajúc prospechom zákazníka, cez interné procesy a benefity, až po výsledky podniku. Six Sigma sa aj práve preto opiera o myšlienku:

„Work Smarter, Not Harder!“

      Zo štatistického pohľadu sa Six Sigma opiera o poznatky staré bezmála 200 rokov. Ich autorom je matematik Carl Friedrich Gauss (prvý „six sigma black belt“). Podoba Six Sigma bola vyobrazená prvýkrát na desať Markovej bankovke.                  

                   Desať Marková bankovka s prvým „black beltom“ a vyobrazením Gaussovej krivky so Six Sigma.

Jednoduchý spôsob ako popísať Filozofiu Six Sigma: Vytrénujte parašutistu skákajúceho na cieľ tak, aby dokázal zosadnúť z neba na cieľ s presnosťou 4 metre.

Ak to nie je dosť jasné, skúsme si predstaviť výrobu automobilu v automobilke. Úroveň Six Sigma bude dosiahnutá ak:

Z odborného pohľadu. Six Sigma ako kvalita v praxi na úrovni nulových chýb predpokladá, že sú v podniku splnené nasledovné požiadavky:

  1. Znalosť, že navýšenie kvality a niekoľko percent smerom k zníženiu nulových chýb v podstate zníži náklady na chybovosť a zvýši spokojnosť zákazníka
  2. Pripravenosť zamerať celkovú podnikovú štruktúru a tým aj všetky podnikové oblasti na tento cieľ
  3. Schopnosť aktivovať tento potenciál vyššou profesionalitou v organizácii, kvalifikáciou a projektovým manažmentom.

     Nasledujúca tabuľka zobrazuje koľko taká zlá kvalitatívna úroveň spoločnosť stojí:

    Avšak nezabúdajme na jeden dôležitý aspekt. A to, realizácia koncepcie Six Sigma neznamená nasadenie nových nástrojov. Ide hlavne o schopnosť kombinovania nástrojov manažmentu kvality s dôrazom vykonávať profesionálny projektový manažment.

Koncept Six Sigma projektov v praxi sa opiera o 5 základných pilierov. Veľmi všeobecne:

         

Použitá literatúra: [1] TOEPFER, Armin: Six Sigma – Koncepce a príklady pro rízení bez chyb, Computer press, a.s., 2008

Stránka Six Sigma, bola vytvorená v spolupráci s Patrikom Kajtárom.