Process optimalization

Dovoľte mi nazrieť do Vašej kuchyne a ja Vám poradím, ako môžete svoje procesy zefektívniť. Používam moderné nástroje na analýzu, ktoré sú definované na základe špecifík jednotlivých oblastí a procesov. 

Mojou pýchou je "Lean Assessment Tool" 

Lean Self - Assessment / samohodnotenie sa môže stať zaujímavou pridanou hodnotou pre každú jednu spoločnosť. Hodnotenie by malo byť zážitkom a zároveň poznaním o stave Vašej spoločnosti vrámci stupňa implementácie nástrojov štíhlej výroby.

Môže to byť nástroj spoločnosti k definovaniu slabých a silných stránok. Po uskutočnení analýzy máte k dispozícii veľmi dobré zadanie pre externé spoločnosti,resp. konzultantov, ktorých si najímate za účelom implementácie princípov a nástrojov štíhlej výroby.

V nástroji je spracovaná analýza 8 princípov štíhlej výroby rozdelená do šiestich úrovní. Analýzou je možné pokryť konkrétny výrobok, výrobnú bunku, resp. časť výroby.Pri analýze je potrebná účasť riadiaceho manažmentu, stredného manažmentu, technikov a pracovníkov výroby. Pred vykonaním analýzy samohodnotenia je veľmi dôležité predstaviť všetkým zúčastnením informácie o danom výrobku, resp časti výroby.

Oblasti, ktoré vieme Lean Assessmentom pokryť:

  • Princíp "TPM" ( zavedenie, vizualizácia, funkčnosť zavedenia )
  • Princíp "Just in Time" ( plánovanie výroby, manažment skladu hotových výrobkov, polotovarov, nakupovaných dielov, interná logistika, celkový tok materiálu )
  • Princíp "Nulovej chyby" ( predchádzanie chybám pred a počas SOP, rozpoznávanie chýb vo výrobe, manažment odstraňovania chýb, 5S a vizuálny manažment )
  • Princíp "Orientácie na process" ( manažment výroby po SOP, popísanie a dodržiavanie procesov, Supply chain manažment, pohľad na interného a externého zákazníka )
  • Princíp "Štandardizácia" ( možnosti štandardizácie zariadení a flexibilita jednotlivých zariadení )
  • Princíp "Orientácia na pracovníkov a tím" ( kvalifikácia zamestnancov, flexibilita práce, skupinová práca, vedenie spoločnosti, tvorba cieľov a riadenie výsledku )
  • Princíp "Kontinuálneho zlepšovania" ( zlepšovanie procesov, spracovanie zlepšovateľských návrhov, inovácie a investície )
  • Princíp "Bezpečnosť práce a ochrana životného prostredia" ( ergonómia, preventívna ochrana zdravia, energetická efektívnosť )

Nástroj samohodnotenia nedefinuje nápravné opatrenia, určuje len oblasti príležitostí na možné zlepšenie.

Ako môže vyzerať použitie nástroja samohodnotenia? Pozrite si príklad.