Zmena myslenia: od pracovníka k manažérovi

01.07.2014

Z rôznymi projektmi som sa stretával v rôz- nych funkciách od roku 2007. Spätne si uvedomujem, že som pracoval na projektoch a projektovo - a ani som o tom nevedel. Vďa- ka šikovnosti, snahe a práci aj v čase voľna sa mi podarilo úlohy na projektoch plniť v po- žadovanom čase a termíne. Prvý zlom pre mňa nastal, keď som dostal dôveru od vede- nia - a prvý vlastný projekt. Výhodou bolo, že projekt bol kombináciou tréningu projektové- ho manažmentu a reálnej zmeny výrobných procesov vo výrobe. Na prvom stretnutí k projektu, kde sme si s tímom sadli, rozdiskutovali problémy a ri- ziká, sme dostali za úlohu projekt nastaviť a riadiť pomocou viacerých nástrojov projek- tového manažmentu. Prvá moja otázka bola: "A načo?" Musel som zmeniť postoj, ktorý má v dnešnej dobe veľa "manažérov". Na- ozaj, na to, aby človek mohol a začal meniť veci okolo seba, je nutné, aby zmenil seba. A nielen z pohľadu zmýšľania, ale aj toho, že človek povie: "Nerozumiem tomu, nepoznám to - ale skúsim to a zmenu porovnám." Na začiatku som selektoval to, čo sa mi zda- lo nepotrebné. Naučil som sa však, že veci treba vyskúšať. Treba hľadať v prvom rade pozitívne stránky a nie výhovorky, že mojím starým systémom to fungovalo lepšie, išlo to rýchlejšie a že vlastne zmenu nepotrebujem, lebo som perfektný a veci mi vychádzajú. Projekt sme nastavili tak, ako bola požiadav- ka. Priznám sa, že na začiatku to bola otrava - stále aktualizovať nejakú tabuľku, kontro- lovať termín každej, aj malej úlohy, sledovať rozpočet a pravidelné reportovanie aktuálne- ho statusu. Fakt otrava. Projekt trval pol roka. Ale musím sa pochváliť, že dopadol nad oča- kávanie. A to nielen moje, ale aj nad očakáva- nie vedenia. Teraz sa ponúka otázka: Bolo to preto, lebo som použil nástroje projektového manažmentu, alebo sme mali šťastie, alebo som mal v tíme schopných ľudí? Myslím si, že išlo o kombináciu všetkého.