LEAN Samohodnotenie

  Lean Self - Assessment / samohodnotenie je skvelou  pridanou hodnotou pre každú jednu spoločnosť. Hodnotenie je zážitkom a zároveň poznaním o stave Vašej spoločnosti v rámci stupňa implementácie nástrojov štíhlej výroby. 

Môže to byť nástroj spoločnosti k definovaniu slabých a silných stránok. Po uskutočnení analýzy mátek dispozícii veľmi dobré zadanie pre externé spoločnosti,resp. konzultantov, ktorých si najímate za účelom implementácie princípov a nástrojov štíhlej výroby.

V nástroji je spracovaná analýza 8 princípov štíhlej výroby rozdelená do šiestich úrovní. Analýzou je možné pokryť konkrétny výrobok, výrobnú bunku, resp. časť výroby. Pri analýze je potrebná účasť riadiaceho manažmentu, stredného manažmentu, technikov a pracovníkov výroby. Pred vykonaním analýzy samohodnotenia je veľmi dôležité predstaviť všetkým zúčastnením informácie o danom výrobku, resp časti výroby.

Oblasti, ktoré vieme Lean Assessmentom pokryť:

  • Princíp "TPM" ( zavedenie, vizualizácia, funkčnosť zavedenia )
  • Princíp "Just in Time" ( plánovanie výroby, manažment skladu hotových výrobkov, polotovarov, nakupovaných dielov, interná logistika, celkový tok materiálu )
  • Princíp "Nulovej chyby" ( predchádzanie chybám pred a počas SOP, rozpoznávanie chýb vo výrobe, manažment odstraňovania chýb, 5S a vizuálny manažment )
  • Princíp "Orientácie na process" ( manažment výroby po SOP, popísanie a dodržiavanie procesov, Supply chain manažment, pohľad na interného a externého zákazníka )
  • Princíp "Štandardizácia" ( možnosti štandardizácie zariadení a flexibilita jednotlivých zariadení )
  • Princíp "Rešpekt" ( kvalifikácia zamestnancov, flexibilita práce, skupinová práca, vedenie spoločnosti, tvorba cieľov a riadenie výsledku )
  • Princíp "Kontinuálneho zlepšovania" ( zlepšovanie procesov, spracovanie zlepšovateľských návrhov, inovácie a investície )
  • Princíp "Bezpečnosť práce a ochrana životného prostredia" ( ergonómia, preventívna ochrana zdravia, energetická efektívnosť )

Nástroj samohodnotenia nedefinuje nápravné opatrenia, určuje len oblasti príležitostí na možné zlepšenie.

Ako môže vyzerať použitie nástroja samohodnotenia? 

Pozrite si príklad.