Six Sigma

Pojem Six Sigma znamená v podstate stratégiu, typickú pre všetky úspešné podniky posledných rokov s vysokou orientáciou na kvalitu. Zákazník stojí v strede záujmu, zisk je dôsledkom bezchybnej výroby a bezchybných procesov, ktoré ak je to možné, sú kontrolované matematicko-štatistickými metódami a zamestnanci majú vysoký záujem podieľať sa na úspechu podniku. (1 - Walter Masting, čestný predseda DGQ).

Hovoríme o dobre naplánovanej stratégii, ktorá prináša v dlhodobom rozsahu benefity, zisk a prosperitu. Jednoduchá vizualizácia dobre naplánovanej stratégie: 

Rozhodujúcim faktom pri riešení Six Sigma nie je perfekcionistický koncept, ale súvislá a rýchla realizácia určitého know-how. Six Sigma nie je len štatistická metóda ale aj akási breakthrough stratégia, ktorá má docieliť zlepšenie viacstupňového procesu - začínajúc prospechom zákazníka, cez interné procesy a benefity, až po výsledky podniku. Six Sigma sa aj práve preto opiera o myšlienku:

"Work Smarter, Not Harder!"

Zo štatistického pohľadu sa Six Sigma opiera o poznatky staré bezmála 200 rokov. Ich autorom je matematik Carl Friedrich Gauss (prvý "six sigma black belt"). Podoba Six Sigma bola vyobrazená prvýkrát na desať Markovej bankovke.

Z odborného pohľadu Six Sigma ako kvalita v praxi na úrovni nulových chýb predpokladá, že sú v podniku splnené nasledovné požiadavky:

  1. Znalosť, že navýšenie kvality a niekoľko percent smerom k zníženiu nulových chýb v podstate zníži náklady na chybovosť a zvýši spokojnosť zákazníka
  2. Pripravenosť zamerať celkovú podnikovú štruktúru a tým aj všetky podnikové oblasti na tento cieľ
  3. Schopnosť aktivovať tento potenciál vyššou profesionalitou v organizácii, kvalifikáciou a projektovým manažmentom.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje koľko taká zlá kvalitatívna úroveň spoločnosť stojí:

Použitá literatúra: [1] TOEPFER, Armin: Six Sigma - Koncepce a príklady pro rízení bez chyb, Computer press, a.s., 2008

Stránka Six Sigma, bola vytvorená v spolupráci s Patrikom Kajtárom.